Romans Road

The Romans Road To Salvation

 

Romans 3:23 Sapagka't ang lahat ay nagkasala; lahat tayo ay kulang sa maluwalhating pamantayan ng Diyos.

 

Romans 3:20 Gaya ng sinasabi ng Kasulatan, “Walang matuwid—kahit isa.

 

Romans 5:12 Nang magkasala si Adan, pumasok ang kasalanan sa mundo. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kamatayan, kaya ang kamatayan ay lumaganap sa lahat, sapagkat ang lahat ay nagkasala.

 

Romans 6:23 Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon.

 

Romans 5:8 Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala kay Kristo upang mamatay para sa atin noong tayo ay makasalanan pa.

 

Romans 10:9,10 At ang mensaheng iyan ay ang mismong mensahe tungkol sa pananampalataya na aming ipinangangaral: Kung ipahahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at mananampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Sapagkat ito ay sa pamamagitan ng paniniwala sa iyong puso na ikaw ay ginawang matuwid sa Diyos, at ito ay sa pamamagitan ng pagtatapat ng iyong bibig na ikaw ay naligtas.

 

Romans 10:11-13 Gaya ng sinasabi sa atin ng Kasulatan, "Ang sinumang nagtitiwala sa kanya ay hindi kailanman mapapahiya." Ang Hudyo at Gentil ay pareho sa bagay na ito. Mayroon silang iisang Panginoon, na nagbibigay ng sagana sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat "Ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas."

 

Romans 5:1 Kaya nga, dahil ginawa tayong matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos dahil sa ginawa para sa atin ni Jesu-Kristo na ating Panginoon.

 

Romans 8:1 Kaya ngayon ay wala nang paghatol para sa mga na kay Cristo Jesus

 

Romans 8:38,39 At kumbinsido ako na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit ang kamatayan o buhay, maging ang mga anghel o ang mga demonyo, maging ang ating mga takot para sa ngayon o ang ating mga alalahanin tungkol sa bukas—kahit ang mga kapangyarihan ng impiyerno ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang kapangyarihan sa langit sa itaas o sa lupa sa ibaba—sa katunayan, wala sa lahat ng nilikha ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Cristo Jesus na ating Panginoon.